De burger in de ketensVerslag van de Nationale ombudsman over 2008

De burger in de ketens

Voor u ligt het Verslag van de Nationale ombudsman over 2008. Dit verslag bestaat uit twee delen: een thematisch deel en een verantwoordingsdeel. Het verantwoordingsdeel geeft een beeld van het functioneren van overheidsinstanties gebaseerd op ruim 13.000 ontvangen klachten in 2008. Dit deel geeft ook inzicht in de manier waarop de Nationale ombudsman zijn taken heeft vervuld. Het thematisch deel heeft als titel 'De burger in de ketens'. De Nationale ombudsman heeft een uniek zicht op het functioneren van honderden overheidsorganen. Vanuit die overzichtspositie valt de complexiteit van de overheid op en hoe zij vaak verkokerd functioneert. De burger kan zo verloren raken in de ketens met soms ernstige gevolgen. Ketensamenwerking en keteninformatisering vormen voor de overheid steeds vaker een oplossing voor verkokering. In dit verslag staat de vraag centraal hoe de belangen van burgers bij toenemende ketensamenwerking en keteninformatisering voldoende gewaarborgd kunnen worden.


Lees voor

Text Size